Statut Sołectwa

STATUT SOŁECTWA ŚWIĘTE
 
R o z d z i a ł I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.Niniejszy Statut określa organizację i zakres działania Sołectwa Święte, w tym:
 1. jego zadania i zakres działania,
 2. organizację i zasady działania jego organów,
 3. zasady i tryb wyboru organów Sołectwa oraz ich odwoływania,
 4. uprawnienia Sołectwa względem składników mienia komunalnego przekazanych mu do zarządzania i korzystania,
 5. zasady sprawowania nadzoru nad działalnością jego organów.

§ 2.


Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o:
 1. Gminie należy przez to rozumieć Gminę Środa Śląska,
 2. Burmistrzu należy przez to rozumieć Burmistrza Środy Śląskiej,
 3. Sołectwie należy przez to rozumieć jednostkę pomocniczą, określoną w § 3 ust. 3 niniejszego Statutu,
 4. Statucie należy przez to rozumieć Statut Sołectwa Święte,
 5. Statucie Gminy należy przez to rozumieć Statut Gminy Środa Śląska,
 6. Radzie Miejskiej należy przez to rozumieć Radę Miejską w Środzie Śląskiej,
 7. Sołtysie należy przez to rozumieć organ wykonawczy Sołectwa Święte,
 8. Radzie Sołeckiej należy przez to rozumieć organ wspierający Sołtysa Sołectwa Święte,
 9. Zebraniu Wiejskim należy przez to rozumieć organ uchwałodawczy Sołectwa Święte. 
§ 3.
 1. Ogół mieszkańców Sołectwa Święte stanowi samorząd mieszkańców wsi.
 2. Sołectwo Święte jest jednostką pomocniczą Gminy Środa Śląska.
 3. Mieszkańcy Sołectwa, wraz z innymi sołectwami i mieszkańcami Gminy, tworzą wspólnotę samorządową Gminy Środa Śląska.
§ 4.


Samorząd mieszkańców Sołectwa Święte działa na podstawie przepisów prawa, a w szczególności ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze. zm.) oraz na podstawie Statutu Gminy i niniejszego Statutu.R o z d z i a ł II
ZAKRES DZIAŁANIA SOŁECTWA

 
§ 5.Podstawowym celem utworzenia i działania Sołectwa jest zapewnienie jego mieszkańcom udziału w realizacji zadań Gminy.
 1. Sołectwo uczestniczy w realizacji zadań Gminy poprzez:
  1. inicjowanie działań organów Gminy,
  2. opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów Gminy,
  3. podejmowanie innych czynności i działań.
 2. Działania, o jakich mowa w ust. 2, Sołectwo może podejmować jedynie w zakresie spraw określonych niniejszym Statutem.

§ 6.

Do zadań mieszkańców Sołectwa należy:
 1. udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, opieki zdrowotnej, kultury, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania,
 2. kształtowanie zasad współżycia społecznego, w tym wzajemnego szacunku, kultywowania gospodarności, dyscypliny społecznej, poszanowania mienia,
 3. działania oświatowo-wychowawcze na rzecz umacniania rodziny, kultury życia rodzinnego oraz wychowania,
 4. organizacja wspólnych prac na rzecz Sołectwa,
 5. tworzenie pomocy sąsiedzkiej, w tym szczególnie na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców wsi,
 6. umacnianie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 7. organizowanie i współdziałanie z właściwymi organami dla poprawy warunków sanitarnych, stanu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa przeciwpowodziowego,
 8. opracowywanie planów rozwoju oraz programów odnowy wsi, tworzenie instrumentów wsparcia dla przedsięwzięć odnowy wsi na terenie posesji prywatnych,
 9. inicjowanie łączenia, podziału lub zniesienia Sołectwa,
 10. przystępowanie wspólnie z Gminą do realizacji samodzielnych przedsięwzięć z własnym wkładem organizacyjnym i finansowo-materiałowym,
 11. sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi.

§ 7.

Zadania Sołectwa określone w § 6 samorząd mieszkańców wsi realizuje przez:
 1. podejmowanie uchwał w sprawach Sołectwa,
 2. opiniowanie spraw należących do zakresu działania samorządu mieszkańców wsi,
 3. współuczestnictwo w organizowaniu i przeprowadzaniu przez Radę Miejską konsultacji społecznej projektów uchwał Rady w sprawach o podstawowym znaczeniu dla mieszkańców Sołectwa,
 4. występowanie z wnioskiem do Rady Miejskiej o rozpatrzenie spraw, których załatwienie wykracza poza możliwości mieszkańców Sołectwa,
 5. współpracę z radnymi z okręgu, w którym położone jest Sołectwo, w zakresie organizacji spotkań z wyborcami, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków dotyczących Sołectwa,
 6. ustalanie zadań dla Sołtysa do realizacji między zebraniami wiejskimi.

§ 8.

Sołectwo współdziałając z organami Gminy, może wyrażać opinię w sprawach:
 1. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczących obszaru Sołectwa i obszarów sołectw sąsiednich, jeżeli plany dotyczą gruntów położonych przy granicy Sołectwa,
 2. remontów kapitalnych obiektów stanowiących mienie komunalne, budowy dróg i ulic oraz ich oświetlenia, kanalizacji, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną, terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, przeznaczenia pustych lokali użytkowych,
 3. zmian rozmieszczenia przystanków komunikacyjnych,
 4. zmian przeznaczenia obiektów oświaty, służby zdrowia, kultury, pomocy społecznej, sportu i rekreacji, znajdujących się na terenie Sołectwa,
 5. projektów innych rozstrzygnięć organów Gminy w części dotyczącej Sołectwa.

§ 9.Sołectwo decyduje w sprawach:
 1. mienia komunalnego przekazanego Sołectwu w zarząd na zasadach bieżącego korzystania z tego mienia w zakresie zwykłego zarządu, zgodnie z postanowieniami Statutu Gminy i niniejszego Statutu,
 2. kierunków, zakresu i form wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania.
R o z d z i a ł III
ORGANY SOŁECTWA I ZAKRES ICH KOMPETENCJI

§ 10.
 1. Organami sołectwa są:
  1. Zebranie Wiejskie,
  2. Sołtys,
 2. Rada Sołecka wspomaga działalność Sołtysa.
 3. Działalność organów sołectwa jest jawna.

§ 11.

 1. Do zakresu działania Zebrania Wiejskiego jako organu uchwałodawczego należy podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach należących do Sołectwa.
 2. Do wyłącznych kompetencji Zebrania Wiejskiego należy:
  1. wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej lub poszczególnych jej członków oraz ich odwoływanie,
  2. podejmowanie uchwał w sprawach lokalnych sołectwa lub kilku innych sąsiadujących sołectw o podstawowym dla nich znaczeniu, a w szczególności tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej, w tym zmiana granic czy nazwy sołectwa, zmiana Statutu Gminy w zakresie regulacji dotyczącej jednostek pomocniczych, zmiana Statutu Sołectwa, przekazanie lub odebranie Sołectwu składników majątkowych należących do Gminy jako właściciela,
  3. wyrażanie stanowiska Sołectwa w sprawach określonych przepisami prawa, lub gdy o zajęcie stanowiska przez Sołectwo wystąpi organ gminy,
  4. decydowanie o potrzebie, rodzaju i zakresie wykonania przez mieszkańców Sołectwa wspólnych prac społecznie użytecznych,
  5. rozpatrywanie rocznych sprawozdań i ocena pracy Sołtysa i Rady Sołeckiej z punktu widzenia interesów Sołectwa.
§ 12.
 1. Do udziału w Zebraniu Wiejskim uprawnieni są wszyscy, którzy w dniu jego zwołania są stałymi mieszkańcami Sołectwa i posiadają czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej.
 2. Uprawnienie do udziału w Zebraniu Wiejskim obejmuje następujące prawa:
  1. inicjatywy uchwałodawczej,
  2. udziału w dyskusji nad sprawami objętymi porządkiem obrad,
  3. zadawania pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej oraz obecnym na posiedzeniu Zebrania Wiejskiego przedstawicielom Gminy,
  4. żądania utrwalenia w protokole własnych czynności, wymienionych w pkt 1-3,
  5. udziału w głosowaniu,
  6. zgłaszania kandydatur i kandydowania na stanowiska w wybieralnych organach Sołectwa.
§ 13.
 1. Zebranie Wiejskie zwoływane jest przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Miejskiej lub Burmistrza w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
 2. Sołtys zobowiązany jest również zwołać zebranie na pisemny wniosek co najmniej 1/10 mieszkańców uprawnionych do udziału w zebraniu. W takim przypadku zebranie powinno być zwołane w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
 3. W przypadku zwołania Zebrania Wiejskiego przez Sołtysa z własnej inicjatywy lub na wniosek mieszkańców, Sołtys zawiadamia Radę Miejską i Burmistrza o miejscu i terminie Zebrania dołączając projektowany porządek obrad.
§ 14.
 1. O miejscu i terminie zwołania zebrania zawiadamia Sołtys w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem, chyba że cel zwołania zebrania uzasadnia przyjęcie krótszego terminu.
 2. Zebranie jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 1/5 uprawnionych.
 3. Jeżeli w zebraniu nie wzięła udziału wymagana liczba mieszkańców, Sołtys wyznacza ponowny termin zebrania, które jest ważne bez względu na liczbę jego uczestników.
§ 15.
 1. Zebraniu Wiejskiemu przewodniczy Sołtys.
 2. Zebranie może wybrać innego przewodniczącego obrad.
§ 16.
 1. Przewodniczenie obradom Zebrania Wiejskiego uprawnia do decydowania o:
  1. kolejności zabierania głosu przez poszczególnych mówców,
  2. udzieleniu głosu poza kolejnością,
  3. określania ilości czasu przeznaczonego dla każdego z mówców,
  4. odebraniu głosu,
  5. zamknięciu dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad,
  6. żądania określonego zachowania od uczestników Zebrania Wiejskiego.
 2. Przewodniczący Zebraniu Wiejskiemu nie może odmówić poddania pod głosowanie wniosku, jeśli jego przedmiot odpowiada przyjętemu porządkowi obrad.
§ 17.
 1. Zebranie Wiejskie zatwierdza porządek obrad przedłożony przez Sołtysa lub  dokonuje w nim zmian, zwykłą większością głosów.
 2. Obrady Zebrania Wiejskiego protokołowane są przez pracownika Urzędu Miejskiego, wyznaczonego przez Burmistrza.
  1. protokół zawierać powinien: porządek zebrania, skrócony opis dyskusji, wnioski i uchwały wraz z adnotacją o sposobie i wyniku  głosowania.
  2. protokół podpisuje Przewodniczący Zebrania Wiejskiego i protokolant.
  3. protokół podlega przyjęciu na kolejnym Zebraniu Wiejskim.
§ 18.
 1. Uchwały Zebrania zapadają zwykłą większością głosów osób uczestniczących w Zebraniu Wiejskim, w głosowaniu jawnym. Zebranie może postanowić o tajności głosowania na wniosek 1/4 uprawnionych do głosowania obecnych na Zebraniu.
 2. Uchwały podpisuje Przewodniczący Zebrania i ogłasza je na terenie Sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 19.
 1. Działalność Sołtysa i Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.
 2. Sołtys otrzymuje dietę z tytułu pełnienia funkcji oraz zwrot kosztów podróży służbowych, na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej.
§ 20.
 1. Sołtys wykonuje uchwały Zebrania Wiejskiego oraz inne zadania określone przepisami prawa i uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza.
 2. Do zadań Sołtysa należy w szczególności:
  1. zwoływanie Zebrań Wiejskich,
  2. zwoływanie posiedzeń Rady Sołeckiej,
  3. przygotowywanie projektów uchwał Zebrania Wiejskiego,
  4. wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
  5. działanie stosowne do ustaleń Zebrania Wiejskiego, Rady Miejskiej i Burmistrza,
  6. reprezentowanie Sołectwa na zewnątrz,
  7. pełnienie roli męża zaufania w Sołectwie,
  8. wykonywanie powierzonych mu przepisami prawa zadań z zakresu administracji publicznej,
  9. prowadzenie zarządu, administracji, gospodarki tymi składnikami mienia i środkami finansowymi, które Gmina przekazała Sołectwu do korzystania i akceptowanie dokumentów z tym związanych,
  10. opiniowanie wniosków mieszkańców Sołectwa w sprawie przyznawania im zasiłków i innej pomocy, jak również wniosków o ulgi z zakresu podatków, opłat i innych należności,
  11. potwierdzanie okoliczności, których przy załatwianiu spraw przez mieszkańców wymagają przepisy prawa,
  12. wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z mocy ogólnie obowiązujących przepisów, m. in. w zakresie obronności, ochrony przeciwpożarowej, ochrony przeciwpowodziowej, inkasa niektórych podatków i opłat, zapobiegania klęskom żywiołowym oraz usuwania ich skutków,
  13. prowadzenie dokumentacji Sołectwa, w tym Statutu Sołectwa, protokołów z Zebrań Wiejskich i posiedzeń Rady Sołeckiej oraz innych dokumentów w miarę potrzeb.
 3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2 pkt 13, podlega przekazaniu do Archiwum Urzędu Miejskiego w terminie 1 roku po upływie poprzedniej kadencji organów Sołectwa.
 4. Sołtys ma obowiązek przedkładać mieszkańcom co najmniej raz w roku na Zebraniach Wiejskich sprawozdanie ze swojej działalności.
 5. Sołtys bierze udział w sesjach Rady Miejskiej na zasadach określonych w Statucie Gminy.
 6. Sołtys bierze udział w naradach sołtysów zwoływanych przez Burmistrza.
 7. Na sesjach Rady Miejskiej oraz na naradach sołtysów, Sołtys zgłasza wnioski w imieniu Zebrania Wiejskiego lub Rady Sołeckiej oraz występuje z głosem doradczym.
§ 21.
Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

§ 22.
 1. Przy wykonywaniu swoich zadań Sołtys współdziała z Radą Sołecką.
 2. Rada Sołecka liczy 3 5 osób. Decyzję o liczbie członków Rady Sołeckiej podejmuje Zebranie Wiejskie.
 3. Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.
§ 23.
 1. Do obowiązków Rady Sołeckiej należy wspomaganie Sołtysa. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy, doradczy oraz inicjatywny.
 2. Rada Sołecka w szczególności:
  1. opracowuje i przedstawia projekty uchwał w sprawach będących przedmiotem rozpatrywania przez Zebranie Wiejskie,
  2. opracowuje i przedkłada na Zebraniu Wiejskim projekty programów pracy samorządu mieszkańców,
  3. występuje wobec Zebrania Wiejskiego z inicjatywami dotyczącymi udziału mieszkańców w rozwiązywaniu problemów Sołectwa,
  4. organizuje wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego,
  5. współdziała z organizacjami społecznymi w celu wspólnej realizacji zadań,
  6. wyraża opinie w sprawach własności lub użytkowania składników majątkowych znajdujących się na terenie Sołectwa,
§ 24.
 1. Posiedzenia zwołuje i przewodniczy im Sołtys. W przypadku nieobecności Sołtysa, zebraniom przewodniczy członek Rady Sołeckiej upoważniony przez Sołtysa.
 2. W posiedzeniu Rady Sołeckiej uczestniczy radny Rady Miejskiej z okręgu, w którym leży Sołectwo. W posiedzeniu mogą uczestniczyć także inne zaproszone osoby, w szczególności przedstawiciele władz Gminy.
 3. Z posiedzenia Rady Sołeckiej sporządza się protokół, który winien spełniać wymogi określone w § 17 ust. 2.
 4. Protokół sporządza członek Rady Sołeckiej wskazany przez Sołtysa.
 5. Protokół z posiedzenia podpisuje Sołtys lub osoba prowadząca posiedzenie w jego zastępstwie oraz protokolant. Protokół podlega przyjęciu na kolejnym posiedzeniu Rady Sołeckiej.
 6. Rada Sołecka może podejmować uchwały w przypadku, gdy w posiedzeniu uczestniczy co najmniej 1/2 jej członków.
 7. Rozstrzygnięcia Rady Sołeckiej zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
R o z d z i a ł IV
ZASADY WYBORU SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ


§ 25.

 1. Zebranie Wiejskie wybiera Sołtysa i Radę Sołecką na okres kadencji odpowiadający kadencji Rady Miejskiej.
 2. Wybory do organów Sołectwa odbywają się w terminie do 3 miesięcy od dnia wyborów do Rady Miejskiej.
 3. Przedterminowe wybory do Rady Miejskiej z powodu jej odwołania w trybie referendum gminnego nie powodują obowiązku dokonania wyborów do organów Sołectwa.
 4. Po upływie kadencji Rady Miejskiej dotychczasowe organy Sołectwa sprawują swoje funkcje do czasu objęcia funkcji przez nowo wybrane władze Sołectwa, zgodnie z zapisem ust. 2.
§ 26.
 1. Zebranie Wiejskie sprawozdawczo-wyborcze zarządza Burmistrz, który jest jednocześnie przewodniczącym Zebrania, ustalając w porozumieniu z ustępującym Sołtysem miejsce, dzień i godzinę zebrania oraz porządek obrad.
 2. Porządek obrad Zebrania winien obejmować w szczególności:
  1. sprawozdanie Sołtysa i Rady Sołeckiej z działalności za okres kadencji,
  2. dyskusję nad sprawozdaniem,
  3. powołanie komisji skrutacyjnej,
  4. zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów Sołtysa,
  5. zgłoszenie kandydatów i przeprowadzenie wyborów Rady Sołeckiej,
  6. ogłoszenie wyników wyborów.
 3. Zarządzenie Burmistrza o zwołaniu Zebrania Wiejskiego dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej podaje się do wiadomości mieszkańców Sołectwa co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania, w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 27.
Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadzane są z zachowaniem następujących zasad:
 1. tajności,
 2. bezpośredniości,
 3. powszechności
 4. równości.
§ 28.
 1. Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej przeprowadza komisja skrutacyjna w składzie co najmniej 3 osób, wybranych w głosowaniu jawnym przez uczestników Zebrania Wiejskiego.
 2. Członkiem komisji skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca do wybieranych organów.
 3. Członkowie komisji wybierają spośród siebie jej przewodniczącego.
 4. Do zadań komisji skrutacyjnej należy:
  1. przedstawienie uczestnikom Zebrania trybu przeprowadzenia wyborów, zasad głosowania i ustalania ważności głosu oraz wyniku wyborów,
  2. przyjęcie zgłoszeń kandydatów,
  3. przygotowanie i wydawanie kart do głosowania,
  4. przeprowadzenie tajnego głosowania,
  5. ustalenie wyników głosowania oraz ogłoszenie wyników wyborów,
  6. sporządzenie protokołów z przeprowadzenia wyborów. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji oraz Przewodniczący Zebrania.
§ 29.
 1. Uprawnieni uczestnicy Zebrania Wiejskiego wybierają organy Sołectwa tylko spośród kandydatów zgłaszanych na Zebraniu.
 2. Wybór Sołtysa i wybór Rady Sołeckiej następuje w oddzielnych głosowaniach. Głosować można tylko osobiście.
 3. Wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych bezpośrednio przez uprawnionych uczestników Zebrania. O zamknięciu listy kandydatów decyduje Zebranie Wiejskie.
 4. W pierwszej kolejności należy przeprowadzić zgłoszenie kandydatów i głosowanie dla dokonania wyboru Sołtysa.
 5. Osoba zgłoszona jako kandydat do organów Sołectwa wyrazić musi zgodę na kandydowanie. Zgoda musi być wyrażona osobiście w czasie Zebrania Wiejskiego.
§ 30.
 1. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania, opieczętowanych pieczęcią Urzędu Miejskiego.
 2. Karty do głosowania przygotowuje komisja skrutacyjna z zachowaniem następujących zasad:
  1. w nagłówku karty należy wskazać, jakiego głosowania karta dotyczy, z podaniem nazwy organu i daty Zebrania Wiejskiego,
  2. nazwiska i imiona kandydatów komisja wpisuje w kolejności alfabetycznej,
  3. obok każdego nazwiska kandydata umieszcza się kratkę, przeznaczoną do zakreślenia znaku x podczas głosowania.
 3. Kart do głosowania może być tylko tyle, ile osób uczestniczy w głosowaniu.
§ 31.
 1. Głosowanie w wyborach Sołtysa odbywa się przez postawienie znaku x przy nazwisku co najwyżej jednego kandydata. Głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania postawiono jeden znak x. Głos jest nieważny, gdy na karcie postawiono więcej niż jeden znak x lub nie postawiono go wcale .
 2. Głosowanie w wyborach do Rady Sołeckiej odbywa się przez postawienie na karcie do głosowania znaków x przy nazwiskach tylu kandydatów, ile członków liczyć będzie, zgodnie z decyzją Zebrania Wiejskiego, Rada Sołecka. Głos jest ważny, gdy zaznaczono liczbę znaków x odpowiadającą liczbie członków Rady lub mniej. Głos jest nieważny, gdy postawiono na karcie więcej znaków x niż liczba członków Rady Sołeckiej lub nie postawiono go wcale.
 3. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów.
§ 32.
Przejęcie obowiązków następuje protokolarnie łącznie z wydaniem nowo wybranym organom dokumentacji, pieczęci oraz materiałów i sprzętu będącego w dyspozycji dotychczasowego Sołtysa i Rady Sołeckiej.

§ 33.
 1. Sołtys i Rada Sołecka są bezpośrednio odpowiedzialni przed Zebraniem Wiejskim i mogą być odwołani przed upływem kadencji, z powodu:
  1. niewykonywania swoich obowiązków,
  2. naruszania postanowień Statutu Sołectwa,
  3. nieprzestrzegania uchwał Zebrania Wiejskiego,
  4. nieracjonalnego gospodarowania mieniem przekazanym Sołectwu,
  5. popełnienia przestępstwa,
  6. naruszania zasad współżycia społecznego.
 2. Z wnioskiem o odwołanie Sołtysa może wystąpić 1/10 mieszkańców Sołectwa, uprawnionych do uczestnictwa w Zebraniu Wiejskim,
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, winien zawierać uzasadnienie oraz podpisy uprawnionych. Wnioski bez uzasadnienia pozostawia się bez biegu.
 4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, kieruje się do Burmistrza.
 5. Burmistrz zwołuje Zebranie Wiejskie, na którym wniosek zostanie poddany pod głosowanie, w terminie 14 dni od daty wpływu wniosku, o którym mowa w ust. 2.
 6. Odwołanie nie może nastąpić zaocznie, chyba że osoba, której wniosek dotyczy, została prawidłowo zawiadomiona i nie stawiła się na Zebranie bez usprawiedliwienia.
 7. Głosowanie w sprawie odwołania Sołtysa winno nastąpić po wysłuchaniu jego wyjaśnień.
 8. Odwołanie następuje w głosowaniu tajnym. Głosowanie przeprowadza komisja skrutacyjna. Przepisy o wyborze Sołtysa stosuje się odpowiednio.
 9. Odwołanie Sołtysa jest równoznaczne z odwołaniem Rady Sołeckiej.
§ 34.
 1. Odwołanie poszczególnych członków i Rady Sołeckiej może nastąpić wyłącznie na wniosek Sołtysa.
 2. W sprawie odwołania członków Rady Sołeckiej przepisy § 33 stosuje się odpowiednio.
§ 35.
 1. Rezygnacja Sołtysa z pełnionej funkcji przed upływem kadencji równoznaczna jest z rezygnacją całej Rady Sołeckiej.
 2. W przypadku odwołania lub rezygnacji Sołtysa, albo jego śmierci, Burmistrz jest obowiązany zwołać Zebranie Wiejskie celem dokonania przedterminowych wyborów organów Sołectwa, w terminie jednego miesiąca od daty odwołania, rezygnacji lub śmierci Sołtysa. Dotychczasowe organy Sołectwa pełnią funkcję do czasu dokonania wyboru nowych władz Sołectwa.
 3. Kadencja organów Sołectwa wybranych w wyborach przedterminowych trwa do czasu zakończenia kadencji Rady Miejskiej, z zastrzeżeniem § 25 niniejszego Statutu.
 4. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się, gdy data wyborów przedterminowych przypadałaby w okresie krótszym niż 6 miesięcy do końca kadencji organów Sołectwa.
§ 36.
 1. W przypadku rezygnacji członka Rady Sołeckiej lub całego jej składu, a także w przypadku odwołania Rady w trybie § 33, na wniosek Sołtysa Burmistrz zarządza przeprowadzenie wyborów uzupełniających, w terminie jednego miesiąca od daty złożenia rezygnacji lub odwołania.
 2. Wybory uzupełniające do Rady Sołeckiej odbywają się w trybie określonym w niniejszym rozdziale.
 3. Przepisy § 35 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
R o z d z i a ł V
ZASADY KORZYSTANIA Z MIENIA KOMUNALNEGO


§ 37.

Sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego, przekazanego przez Gminę na zasadach określonych w Statucie Gminy oraz przepisach ogólnie obowiązujących w zakresie gospodarowania mieniem gminnym.

§ 38.
 1. Na wniosek Zebrania Wiejskiego Burmistrz może przekazać Sołectwu do korzystania i zarządzania składniki mienia Gminy.
 2. Przekazanie mienia następuje protokolarnie po podjęciu przez Burmistrza zarządzenia o przekazaniu mienia.
§ 39.
Bieżący zarząd mieniem komunalnym Sołectwa należy do Sołtysa.
§ 40.
 1. Sołectwu przyznaje się uprawnienia mieszczące się w zakresie zwykłego zarządu.
 2. Do czynności zwykłego zarządu należy w szczególności:
  1. załatwianie bieżących spraw związanych z eksploatacją mienia,
  2. utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym w ramach jego aktualnego przeznaczenia,
  3. zachowanie mienia.
 3. Dochody pochodzące z wynajęcia składników przekazanego w zarząd mienia stanowią dochód Gminy i są przekazywane na konto Gminy.
 4. Dochody uzyskane z imprez organizowanych przez Radę Sołecką mogą być przeznaczane na realizację zadań Sołectwa.
§ 41.
Mienie przekazane Sołectwu można wykorzystać wyłącznie w celu realizacji zadań Sołectwa.

§ 42.
Czynności, które prowadziłyby do całkowitej zmiany przeznaczenia mienia uzależnione są od zgody Burmistrza.

R o z d z i a ł VI
NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SOŁECTWA


§ 43.
 
 1. Kontrolę nad działalnością Sołectwa sprawuje Rada Miejska oraz Burmistrz.
 2. Kontrola nad działalnością Sołectwa sprawowana jest według kryteriów:
  1. zgodności z prawem,
  2. celowości,
  3. rzetelności,
  4. gospodarności.
 3. Kontrolę działalności Sołectwa w imieniu Rady Miejskiej przeprowadza Komisja Rewizyjna lub inna Komisja Rady upoważniona do jej przeprowadzenia w drodze odrębnej uchwały.
 4. Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu Miejskiego do dokonania czynności kontrolnych w jego imieniu.
 5. Kontrolujący są uprawnieni do żądania niezbędnych informacji i danych dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz żądania nieograniczonego dostępu do urządzeń i mienia pozostających we władaniu Sołectwa.
§ 44.
 1. Kontrolujący na 3 dni przed przystąpieniem do kontroli powiadamia Sołtysa o przedmiocie, zakresie i czasie trwania kontroli.
 2. Kontrolę przeprowadza się w obecności Sołtysa (lub jego przedstawiciela).
 3. Sołtys (lub jego przedstawiciel) jest zobowiązany zapewnić warunki i środki niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
 4. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz Sołtys (lub jego przedstawiciel). W protokole przedstawia się dokładnie stan faktyczny, wnioski i zalecenia pokontrolne, które przekazuje się wraz z protokołem Burmistrzowi, Sołtysowi (lub jego przedstawicielowi) i Przewodniczącemu Rady Miejskiej.
 5. Sołtys (lub jego przedstawiciel) może w terminie 3 dni od otrzymania protokołu i zaleceń pokontrolnych złożyć zastrzeżenie skierowane do Burmistrza i Rady Miejskiej.
 6. Właściwy organ rozpatruje zastrzeżenia Sołtysa (lub jego przedstawiciela):
  1. Burmistrz w terminie 7 dni od przedstawienia zastrzeżeń,
  2. Rada Miejska na najbliższej sesji.
 7. Sołtys jest związany rozstrzygnięciem organu kontrolującego.
§ 45.
 1. Sołtys przekazuje uchwały Zebrania Wiejskiego Burmistrzowi w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia.
 2. Burmistrz kontroluje przedstawione uchwały Zebrania Wiejskiego według kryteriów, o których mowa w § 43 ust. 2.
 3. W wypadku stwierdzenia nieprawidłowości uchwał Zebrania Wiejskiego Burmistrz przedstawia te uchwały Radzie Miejskiej wraz z opinią oraz stosownym wnioskiem w terminie 60 dni od daty jej doręczenia.
 4. Burmistrz może wstrzymać wykonanie uchwał Zebrania Wiejskiego sprzecznych z prawem. Wstrzymanie wykonania uchwały upada z chwilą rozpatrzenia wniosku Burmistrza, o którym mowa w ust. 3, przez Radę Miejską.
 5. Rada Miejska może uchylić nieprawidłową uchwałę Zebrania Wiejskiego na najbliższej sesji.
§ 46.
 1. W przypadku ustalenia rażącego lub uporczywego naruszania prawa przez Sołtysa Rada Miejska, z własnej inicjatywy lub na wniosek Burmistrza, może odwołać Sołtysa w drodze uchwały podjętej większością 2/3 ustawowego składu Rady Miejskiej po uprzednim wysłuchaniu zainteresowanego.
 2. Nieobecność prawidłowo zawiadomionego Sołtysa na sesji nie wstrzymuje możliwości jego odwołania.
R o z d z i a ł VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


§ 47.

Zmiany Statutu dokonuje Rada Miejska w drodze uchwały.
§ 48.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz przepisy Statutu Gminy Środa Śląska.
§ 49.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Środy Śląskiej.
§ 50.
Traci moc Uchwała Nr V/57/97 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 26 czerwca 1997 roku w sprawie zatwierdzenia Statutu Sołectwa Święte na terenie gminy i miasta Środa Śląska.
§ 51.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodniczący
Rady Miejskiej
Waldemar WawrzyńskiStatut został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Środzie Śląskiej dnia 2004-06-30 (uchwała nr XXIII/216/04)